ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1. Definities

 • Dokter De Saert Annelies/Praktijk voor Gezondheid & Groei, met zetel te 1840 Londerzeel, Zavel 10 en ondernemingsnummer 0701.707.896(hierna verder ‘de Praktijk’ genoemd) met als (hoofd)activiteit(en):
  • erkend arts werkzaam in preventieve zorgsector (zelfstandig consultatiebureauarts K&G)
  • erkend arts-tabakoloog: het verstrekken van begeleiding rond rookstop en tabakologie en dit – zowel onder vorm van individuele raadplegingen, onder vorm van groepsbegeleidingen als onder de vorm van lezingen/cursussen aan particulieren, professionals en bedrijven.
  • erkend stress- en burn-outcoach/arts gespecialiseerd in stress en burn-out door de VESB: het verstrekken van individuele coaching/raadplegingen rond stress en burn-out; het verstrekken van hartcoherentie-training, zowel individueel als in groep, en het verstrekken van lezingen/cursussen/ workshops aan particulieren, professionals en bedrijven.
  • erkend gezondheidscoach door de VVGC en erkend slaaptherapeut door het ICZO: het verstrekken van individuele coaching-sessies/raadplegingen rond gezonde levensstijl (met als 4 grote pijlers: voeding, beweging, slaap en sociale contacten, lijst is niet limitatief), gedragsverandering en gezondheidsbevordering; en het verstrekken van lezingen/cursussen/workshops aan particulieren, professionals en bedrijven.
  • gecertifieerd hartcoherentiecoach: individuele coaching rond hartcoherentie.
  • gecertificeerd life-coach: het verstrekken van individuele coaching-sessies rond mentaal welzijn en persoonlijke groei voor iedereen, met een specialisatie in hoogsensitiviteit.
  • gecertifieerd loopbaancoach, aangesloten bij het loopbaancentrum i-focus coaching, die werkt met en zonder loopbaancheques van de VDAB: individuele coaching rond loopbaanvragen.
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een order plaatst of die zich inschrijft voor een workshop, lezing, informatiesessies, cursus of coaching van de Praktijk en daardoor afnemer is van de diensten van de Praktijk.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 • Patiënt: de natuurlijke persoon aan wie medische, paramedische en/of verpleegkundige hulp en bijstand wordt verleend.
 • Coachee: de natuurlijke persoon die die zich laat coachen door een coach.
 • Dag: kalenderdag.
 • Individuele begeleiding: raadpleging, begeleiding, advies of coaching waaraan de patiënt/coachee deelneemt of zal deelnemen.
 • Diensten op initiatief van de Praktijk: groepsbegeleidingen, workshops, lezingen, informatiesessies, cursussen en coaching die georganiseerd worden op initiatief van de Praktijk zelf en waaraan de klant, de consument, de patiënt en de coachee deelneemt of kan deelnemen.
 • Diensten op vraag van de klant: groepsbegeleidingen, workshops, lezingen, informatiesessies, cursussen en coaching die uitgevoerd worden door de Praktijk op vraag van de consument of klant (die een professional, een bedrijf of een organisatie kan zijn ) via een offerte en een overeenkomst.

1.2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten georganiseerd door de Praktijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen door partijen.

Onderhavige voorwaarden zijn de enig geldende tussen partijen. De algemene voorwaarden van de Praktijk heffen de algemene voorwaarden van de klant op.

Deze voorwaarden zijn van toepassing zowel op ondernemingen (B2B) als consumenten (B2C).

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de medewerkers en onderaannemers met wie de Praktijk (eventueel) samenwerkt.

1.3. Aanvaarding

Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de plaatsing door de klant van een inschrijving/order of bij het inplannen van een afspraak, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of documenten van welke aard ook vanwege de klant.

Partijen verklaren dat de clausules in onderhavige algemene voorwaarden niet kennelijk onevenwichtig zijn en de werkelijke wil van partijen weergeven.

1.4. Wijziging

De Praktijk behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk ogenblik éénzijdig te wijzigen of aan te vullen, rekening houdende met wijzigingen in sectorale, (inter)nationale wetgeving en belangrijke gebruiken in de sector.

De gewijzigde voorwaarden zullen dan automatisch van toepassing zijn op iedere navolgende overeenkomst.

1.5. Ongeldigheid clausule – Niet-verzaking

De ongeldigheid van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet aan. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Praktijk om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1. Offerte – Aanbieding van de praktijk

2.1.1. Individuele begeleiding of diensten op initiatief van de Praktijk

Voor individuele begeleidingen en diensten op initiatief van de Praktijk zijn de aanbiedingen op de website en/of in de folders van de Praktijk van toepassing.

Voor volgende individuele diensten kan een beroep gedaan worden op de Praktijk:

 • Rookstopbegeleiding en tabakologie;
 • Begeleiding & coaching bij stress en burn-out;
 • Begeleiding & coaching bij gezonde levensstijl;
 • Slaaptraining;
 • Hartcoherentietraining;
 • Life-coaching;
 • Loopbaancoaching;

Diensten op initiatief van de Praktijk zijn periodisch en worden kenbaar gemaakt via de website, folders en/of verwijzers.

Voor beiden wordt er niet gewerkt met een offerte. Een vaste prijs per dienst is voorzien en raadpleegbaar op de website en/of de folder van de Praktijk. De patiënt/coachee/consument/klant dient telefonisch of per mail een afspraak vast te leggen met de Praktijk om gebruik te kunnen maken van deze diensten. De afspraken hieromtrent in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Om een afspraak te maken of om zich in te schrijven voor individuele begeleiding of diensten op initiatief van de Praktijk zelf dient de patiënt/coachee/consument/klant minimum 18 jaar oud te zijn of vergezeld te zijn van een wettelijke voogd. Het is de patiënt/coachee/consument/klant verboden om gebruik te maken van andermans identiteit. Het komt niet aan de Praktijk toe dit te verifiëren. De patiënt/ coachee/consument/klant vrijwaart de Praktijk dan ook voor elke aansprakelijkheid op dit punt.

2.1.2. Diensten op vraag van de klant

De consument/klant (zowel professionals, ondernemingen als organisaties) dient een offerte te vragen en een order te plaatsen voor de diensten op vraag van de klant. Offertes en overeenkomsten worden steeds op maat gemaakt.

Voor volgende diensten op vraag van de klant kan een beroep gedaan worden op de praktijk

 • Workshops, coaching, lezingen en informatiesessies rond rookstopbegeleiding & tabakologie, stress- en burn-out, gezonde levensstijl en hartcoherentie;
 • Groepsbegeleidingen i.v.m. rookstop en tabakologie;
 • Individuele coaching bij werknemers rond bovenstaande onderwerpen dat betaald wordt door de klant, de onderneming of de organisatie.

Om zich in te schrijven voor een informatiesessie/workshop/cursus/coaching dient de klant (natuurlijke persoon) minimum 18 jaar oud te zijn of vergezeld te zijn van een wettelijke voogd. Het is de klant verboden om gebruik te maken van andermans identiteit. Het komt niet aan de Praktijk toe dit te verifiëren. De klant vrijwaart de Praktijk dan ook voor elke aansprakelijkheid op dit punt.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes en aanbiedingen van de Praktijk vrijblijvend en worden deze ten informatieve titel verstrekt.

Indien er geen duur vermeld wordt in een offerte of aanbieding, zijn de offerte of aanbieding en de daarin vermelde prijzen geldig voor dertig (30) dagen te rekenen vanaf de uitgifte van de offerte of aanbieding.

Het aanbod bevat een volledige nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten, zodat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de diensten zoals ze woordelijk worden omschreven in de aanbieding.

De Praktijk kan niet aan haar offertes of aanbiedingen gehouden zijn indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of niet up-to-date is.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken met betrekking tot de oorspronkelijke offerte zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

2.2. Aanvaarding offerte/aanbieding door zowel klant als de praktijk – totstandkoming overeenkomst

2.2.1. Individuele begeleiding of diensten op initiatief van de Praktijk

Een aanvaarding door de patiënt/coachee/consument/klant gebeurt door het schriftelijk of mondeling vastleggen (telefonisch, per mail, live) van een afspraak of inschrijving voor een dienst. Zowel de mondelinge als de schriftelijke toezegging heeft een bindend karakter gekregen, waardoor het volledige bedrag van de afspraak of van de dienst verschuldigd is door de patiënt/coachee/consument/klant.

2.2.2. Diensten op vraag van de klant

Een aanvaarding door de klant gebeurt door de schriftelijke bevestiging van het order of van de inschrijving voor de dienst. Mondelinge toezeggingen door de klant verbinden de Praktijk niet.

De overeenkomst tussen partijen komt echter maar tot stand op het moment dat de Praktijk de door de klant geplaatste bestelling/inschrijving heeft bevestigd.

Vanaf dat ogenblik heeft de offerte een bindend karakter gekregen, waardoor het volledige offertebedrag verschuldigd is door de klant.

2.3. Weigering bestelling of intrekking offerte/aanbod door de Praktijk

2.3.1. Individuele begeleiding of diensten op initiatief van de Praktijk

Bij aanvaarding van een individuele begeleiding of inschrijving voor een dienst op initiatief van de praktijk door de patiënt/coachee/consument/klant, behoudt de Praktijk zich het recht voor deze alsnog in te trekken, de aanbieding te weigeren, of daarvan af te wijken en dit binnen een termijn van vijf (5) dagen na de aanvaarding door de klant:

 • in geval van kennelijke materiële vergissingen of verschrijvingen in de offerte;
 • wanneer de praktijk de gerechtvaardigde indruk heeft dat de klant niet zal kunnen voldoen aan zijn/haar betalingsverplichtingen of ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij deze reeds betrokken is;
 • In het algemeen: in geval van overmacht.

2.3.2. Diensten op vraag van de klant

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte/aanbieding door de klant, behoudt de praktijk zich het recht voor de offerte/aanbieding alsnog in te trekken, de bestelling te weigeren, of daarvan af te wijken en dit binnen een termijn van vijf (5) dagen na de aanvaarding door de klant:

 • in geval van kennelijke materiële vergissingen of verschrijvingen in de offerte;
 • wanneer de praktijk de gerechtvaardigde indruk heeft dat de klant niet zal kunnen voldoen aan zijn/haar betalingsverplichtingen of ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij deze reeds betrokken is;
 • In het algemeen: in geval van overmacht.

ARTIKEL 3. UITVOERING OVEREENKOMST

3.1. Individuele begeleiding of dienst op initiatief van de Praktijk

De praktijk gaat een inspanningsverbintenis aan om haar dienstverlening met zorg en deskundigheid uit te voeren.

Alle diensten worden, tenzij anders afgesproken, in het Nederlands gegeven.

In geval een deelnemer verhinderd is, kan deze deelnemer voor de start van de dienst zijn/haar plaats laten innemen door een andere deelnemer, mits goedkeuring door de Praktijk.

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de algemene veiligheidsinstructies die voor en tijdens de dienst worden gegeven. De Praktijk behoudt zich het recht voor om personen te weigeren of te verwijderen uit de dienst, in geval van communicatieproblemen, veiligheidsoverwegingen of overlast, zonder dat de betalingsplicht van de klant vervalt.

Wanneer de coaching ter plaatse bij de klant plaatsvindt, dient de klant op zijn eigen verantwoordelijkheid te zorgen voor een veilige degelijke omgeving voor de levering van de dienst. De Praktijk behoudt zich het recht voor de voorzieningen bij te sturen of te weigeren.

De Praktijk behoudt zich het recht voor om de dienst inhoudelijk of organisatorisch aan te passen, wanneer de omstandigheden daar om vragen en de Praktijk dit aangewezen acht.

Zowel de hulpverlener als de hulpvrager/coachee/patiënt/consument/klant dienen zich te houden aan een erecode. De Praktijk houdt zich, afhankelijk van welke dienst er geleverd wordt, aan de gedragscodes van de VESB, VVGC, Orde der Artsen en tabakologen. De volledige gedragscode kan terug gevonden worden op de website van de betreffende organisatie. Als patiënt/coachee/consument/klant worden een aantal essentiële gedragingen van je verwacht. Deze zijn minimaal:

 • Je vriendelijk en respectvol opstellen t.o.v. de hulpverlener en eventuele mede-deelnemers van de dienst;
 • Je aan de gemaakte afspraken houden;
 • Op tijd op je afspraak komen;
 • Actieve inzet tonen en verantwoordelijkheid nemen voor de vooruitgang en resultaten van je proces;
 • Open en eerlijk zijn, geen informatie achterhouden of geen dubbele agenda hanteren;
 • Je inzetten om de gegeven opdrachten uit te voeren;
 • Geen agressie vertonen, van welke aard dan ook. Dit wordt niet getolereerd en leidt onherroepelijk tot beëindiging van de begeleiding zonder dat de arts/coach/tabakoloog daarvoor in gebreke kan gesteld worden.
 • Je annuleert je afspraak/inschrijving enkel uitzonderlijk en met een geldige reden. Het niet tijdig annuleren, annuleren zonder geldige reden en vooral het niet opdagen op de afspraak zonder verwittiging getuigt van een gebrek aan respect voor de hulpverlener en eventuele mede-deelnemers. Daarom verbindt de Praktijk hieraan consequenties, waarmee je akkoord gaat van zodra je een individuele begeleiding vastlegt of je je inschrijft voor een dienst. Alles rondom annuleringsbeleid is terug te vinden in de Algemene Voorwaarden van de Praktijk.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die je via mail of het contactformulier deelt met praktijk voor Gezondheid en Groei. Email en het contactformulier op de website dienen uitsluitend voor het stellen van praktische vragen en om afspraken te maken. Persoonlijke of inhoudelijke zaken bespreek je enkel tijdens een consultatie;
 • Opdrachten/informatie worden zoveel mogelijk op papier tijdens de consultatie meegegeven. Je brengt de gemaakte/ingevulde opdrachten zelf mee op de volgende consultatie en stuurt deze niet via email door. Indien je dit toch via email doorstuurt, is dit op je eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt ook als je vraagt om bepaalde oefeningen of informatie rond een onderwerp via email naar je te verzenden;
 • In onderling overleg kan een check-up moment via email afgesproken worden. Het is nooit de bedoeling om persoonlijke/inhoudelijke informatie te delen via email. Je kan altijd vragen om contact met je op te nemen;
 • Van zodra je contact neemt met praktijk voor Gezondheid en Groei wordt verondersteld dat je de Algemene Voorwaarden en Privacy-beleid hebt gelezen en dat je hiermee akkoord gaat;
 • … niet limitatief

3.2 Diensten op vraag van de klant

De Praktijk gaat een inspanningsverbintenis aan om haar dienstverlening met zorg en deskundigheid uit te voeren.

Alle diensten op vraag van de klant worden, tenzij anders afgesproken, in het Nederlands gegeven.

In geval een deelnemer verhinderd is, kan de klant deze deelnemer voor de start van de dienst op vraag van de klant laten vervangen door een andere deelnemer, mits goedkeuring door de Praktijk.

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de algemene veiligheidsinstructies die voor en tijdens de dienstverlening of cursus worden gegeven. De Praktijk behoudt zich het recht voor om personen te weigeren of te verwijderen uit de cursus, in geval van communicatieproblemen, veiligheidsoverwegingen of overlast, zonder dat de betalingsplicht van de klant vervalt.

Wanneer de coaching ter plaatse bij de klant plaatsvindt, dient de klant op zijn eigen verantwoordelijkheid te zorgen voor een veilige degelijke omgeving voor de levering van de dienst. De Praktijk behoudt zich het recht voor de voorzieningen bij te sturen of te weigeren.

De Praktijk behoudt zich het recht voor om de dienst op vraag van de klant inhoudelijk of organisatorisch aan te passen, wanneer de omstandigheden daar om vragen de Praktijk dit aangewezen acht.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING

4.1. Prijs

4.1.1. Individuele begeleiding of diensten op initiatief van de Praktijk

Alle prijzen vermeld op de website, op de aanbieding of offerte zijn indicatief, niet bindend en onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten of kennelijk materiële vergissingen. De Praktijk behoudt zich steeds het recht voor om de prijzen te wijzigen.

4.1.2. Diensten op vraag van de klant

Alle prijzen vermeld in de offertes en aanbiedingen zijn in euro, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden en exclusief de verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.

4.2. Betaling

4.2.1. Individuele betaling of diensten op initiatief van de Praktijk

De betaling van de individuele begeleiding gebeurt op het einde van elke afspraak/sessie. De betaling gebeurt bij voorkeur cash. Er is mogelijkheid tot betaling via de bancontact app. Gelieve altijd voorzien te zijn op eventuele panne/ onderbreking van de internetverbinding waardoor geen betalingen met de bancontact app kunnen verricht worden. Er wordt dus van de patiënt/coachee /klant/consument verwacht dat hij/zij altijd in de mogelijkheid is om het correcte bedrag te betalen op het einde van elke afspraak. Uitstel van betaling is niet mogelijk en kan gevolgen hebben (zie artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van de Praktijk). Een betaalbewijs of factuur kan pas verkregen worden na ontvangst van de betaling.

De betaling voor diensten op initiatief van de Praktijk dienen gebeurd te zijn voor de opstart van de dienst. De exacte betalingsinstructies zullen bij inschrijving voor de dienst gegeven worden.

4.2.2. Diensten op vraag van de klant

De Praktijk is gerechtigd binnen zeven dagen na coachdatum een factuur te sturen naar de klant voor individuele begeleiding betaald door de klant/onderneming/ organisatie.

Voor de andere diensten is de Praktijk gerechtigd binnen zeven dagen na het ondertekenen van de overeenkomst een voorschotfactuur (vijftig procent (50%) van het bedrag vermeld op de offerte) te sturen naar de klant. Deze moet betaald worden voor aanvang van de dienst en uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur. De Praktijk is gerechtigd binnen zeven dagen na afronding van de dienst een factuur te sturen naar de klant met het nog resterende verschuldigd bedrag.

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur, volgens de betaalmodaliteiten vermeld in de offerte/aanbieding.

Bij ontstentenis van protest per aangetekende brief binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur, zal deze als aanvaard worden beschouwd door de klant.

Een aanvraag van subsidies of andere tussenkomsten zoals opleiding cheques en tegemoetkomingen via KMO-portefeuille ontslaat de klant niet van een tijdige betaling van de factuur. De aanvraag van subsidies of andere tussenkomsten gebeurt steeds op eigen initiatief en risico van de klant.

ARTIKEL 5: NIET-NALEVING CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

5.1. Niet (tijdige) betaling door de klant

5.1.1. Individuele begeleiding of diensten op initiatief van de Praktijk

De betaling van de individuele begeleding dient, zoals eerder vermeld, te gebeuren op het einde van elke afspraak. Uitstel van betaling is niet toegestaan en dit wordt gezien als een weigering van betaling.

Indien de patiënt/coachee/consument/klant eenmaal weigert op het einde van de sessie te betalen, zal nagegaan worden wat de reden hiervoor is.

Indien opzettelijke en persisterende weigering van betaling, zal de begeleiding beëindigd worden zonder dat de arts/coach/tabakoloog daarvoor in gebreke kan gesteld worden. Ook afspraken in de toekomst bij de Praktijk zijn niet meer mogelijk, tot de betaling van het verschuldigd bedrag verricht is en mits degelijk engagement van de patiënt/coach/consument/ klant om betalingsweigering te voorkomen in de toekomst.

Indien niet-opzettelijk (vergeten…), zal nagegaan worden hoe dit in de toekomst kan vermeden worden en wordt de coachee/patiënt/consument/ klant geïnformeerd over de gevolgen van een volgende betalingsweigering. Het verschuldigde bedrag dient zo snel mogelijk en uiterlijk 48 uur na het einde van de afspraak bezorgd te worden aan de Praktijk. Indien de betaling niet tijdig bezorgd wordt aan de Praktijk, wordt dit gezien als een recidief weigering van betaling.

Indien de patiënt/coach/consument/klant bij een volgende afspraak opnieuw weigert te betalen op het einde van de afspraak (recifief weigering van betaling), wordt de begeleiding tijdelijk stopgezet door de arts/coach/tabakoloog zonder dat deze in gebreke kan gesteld worden. De begeleiding kan pas hervat worden nadat alle verschuldigde bedragen betaald zijn en mits degelijk engagement om betalingsweigering te voorkomen in de toekomst van de patiënt/cliënt/consument/klant. De patiënt/ coachee/consument/klant blijft zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een begeleiding: van zodra hij/zij het verschuldigde gedrag betaalt en tekent voor een engagement om herhaling in de toekomst te vermijden, kan de begeleiding probleemloos en onmiddellijk hervat worden.

Een (zeker herhaaldelijke) weigering van betaling getuigt van een gebrek aan respect voor de hulpverlener en kan de vertrouwensband onder grote druk zetten. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de hulpverlener zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige’ reden voor beëindiging.

Indien niet tijdig betaald wordt voor diensten op initiatief van de Praktijk, kan de patiënt/coachee/consument/klant niet deelnemen aan de dienst.

5.1.2 Diensten op vraag van de klant

De klant die een order heeft geboekt of een overeenkomst heeft getekend voor diensten op vraag van de klant is gebonden tot betaling van de factuur.

Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de veertien dagen na factuurdatum heeft betaald, is de klant in verzuim. De Praktijk zal een aangetekende betalingsherinnering sturen, waarvoor de klant een extra administratiekost van vijfentwintig euro (€ 25,00) aangerekend worden.

In geval van niet of niet tijdige betaling van de bedragen die verschuldigd zijn, behoudt de praktijk zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of haar prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is aangezuiverd, zonder dat de praktijk hiervoor enige vergoeding verschuldigd kan zijn.

Bovendien blijven alle door de praktijk – in het kader van de opdracht – geleverde zaken eigendom van de Praktijk totdat de klant al zijn/haar betaalverplichtingen is nagekomen. De klant dient deze op eerste verzoek aan de praktijk vrijwilig te overhandigen.

Wanneer de facturen niet (tijdig) betaald worden, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van twee procent (2%) per maand verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur tot de ontvangst van het volledige bedrag, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00). Alle eventuele bijkomende invorderingskosten (gerechterlijk en buitengerechterlijk) vallen eveneens ten laste van de klant.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg. Ingeval van wanbetaling of in geval de klant een gerechtelijk akkoord aanvraagt, gedagvaard wordt in faillissement of uitstel van betalingen aanvraagt en indien de betaling van facturen twijfelachtig wordt, verliest de klant door het feit zelf het voordeel van langere betaaltermijnen die hem/haar zouden zijn toegestaan.

Betalingen na vervaldatum zullen in eerste instantie in mindering worden gebracht op rente en kosten en pas daarna op de hoofdsom.

Bij herhaalde conflicten over betaling, kan de vertrouwensband tussen de klant en de coach onder grote druk komen staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de coach zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij/zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige’ reden voor beëindiging.

5.2. Eenzijdige verbreking overeenkomst – Annulatie inschrijving voor de individuele begeleiding, diensten, coaching

a. door de praktijk

De praktijk behoudt zich het recht voor op elk ogenblik alle diensten te annuleren en/of te verplaatsen zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

In voorkomend geval wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

De praktijk kan in geen geval aanspraklijk worden gesteld voor eventueel reeds betaalde opleidingscheques of tegemoetkomingen via de KMO-portefeuille.

b. door de klant

 • Individuele begeleiding of diensten op initiatief van de Praktijk

Zolang er geen officiële beperkingen zijn opgelegd vanuit de overheid (vb: coronamaatregelen, gaan alle individuele begeleidingen en diensten op initiatief van de Praktijk door conform de huidig geldende richtlijnen.

Een annulering door de patiënt/coach/consument/klant voor individuele begeleiding of voor diensten op initiatief van de Praktijk dient steeds te gebeuren via telefonisch contact of per mail met de Praktijk.

Annulering van individuele begeleiding dient ten laatst een werkdag (24 uur) op voorhand te gebeuren. Weekends en feestdagen tellen niet mee als werkdag.

 • Annulering van een afspraak op maandag: annulatie kan tot ten laatste 10 uur de vrijdag voordien.
 • Annulering van een afspraak op dinsdag: annulatie kan tot ten laatste 10 u op maandag.
 • Annulering van een afspraak op woensdag: annulatie kan tot ten laatset 10 u op dinsdag.
 • Annulering van een afspraak op donderdag: annulatie kan tot ten laatste 10 u op woensdag.
 • Annulering van een afspraak op vrijdag: annulatie kan tot ten laatste 10 uur op donderdag.
 • Annulering van een afspraak in het weekend: afspraken zullen zeer uitzonderlijk in het weekend plaatsvinden, waardoor deze afspraken een waar voorrecht zijn en nooit geannuleerd kunnen worden.

Voor een door de patiënt/coachee/consument/klant geboekte afspraak voor individuele begeleiding, die niet minimaal 1 werkdag (24 uur, zie bovenstaand schema) op voorhand wordt geannuleerd zonder geldige reden, verliest de patiënt/ coachee/consument/klant zijn/haar recht om zijn/haar waarborg terug te krijgen.

Indien de patiënt/coachee/consument/klant niet aanwezig is op zijn/haar afspraak voor individuele begeleiding zonder verwittiging, verliest deze zonder uitzondering zijn/haar recht om zijn/haar waarborg terug te krijgen. Bovendien zal het eventueel aanvullende bedrag voor de afspraak bijkomend aangerekend worden (afspraak van 65 euro: 50 euro waarborg + 15 euro extra aangerekend).

Indien eenzelfde patiënt/coachee/consument/klant herhaaldelijk (minimaal 2*) verzuimd de gemaakte afspraken na te komen, zal de Praktijk dit bespreken met de patiënt/coachee/consument/klant om herhaling in de toekomst te vermijden. Tevens zal de Praktijk de patiënt/coachee/consument/klant informeren over de gevolgen van een derde verzuim van de afspraken.

Indien eenzelfde patiënt/coachee/consument/klant herhaaldelijk (minimaal 3*) verzuimd de gemaakte afspraken na te komen, kan de Praktijk besluiten om, voorlopig geen begeleiding meer aan te bieden aan deze patiënt/coachee/consument/klant, zonder dat de Praktijk daarvoor in gebreke kan gesteld worden. De arts-coach-tabakoloog verwijst in dit geval de patiënt/coachee/ consument/klant door naar een andere hulpverlener voor verdere begeleiding. De patiënt/coach/consument/klant blijft zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak en voor de verdere begeleiding bij de andere hulpverlener. Het herhaaldelijk verzuimen om afspraken na te komen (zelfs na bespreking en informering over gevolgen door de hulpverlener) getuigt van een gebrek aan respect voor de hulpverlener en is niet bevorderlijk voor de werkrelatie. Opvolging bij een andere hulpverlener is in dat geval soms de enige optie.

Bij aanvang van het individuele begeleidingstraject wordt 50 euro waarborg gevraagd van de patiënt/coachee/consument/klant. Dit is een waarborg die de patiënt/coachee/ consument/klant volledig terug krijgt op het einde van de begeleiding, mits naleven van de Algemene Voorwaarden en meer specifiek de afspraken betreffende annulering en aanwezigheid op de afspraak.

Voor diensten op initiatief van de Praktijk kan de deelnemer annuleren tot 1 week voor aanvang van de dienst. In dit geval wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald. Bij annulering minder dan een week voor de dienst, kan de klant het reeds betaalde inschrijvingsgeld niet meer terug krijgen.

 • Diensten op vraag van klant

Zolang er geen officiële beperkingen zijn opgelegd vanuit de overheid (vb.: coronamaatregelen), gaan alle diensten gevraagd door de klant door conform de huidig geldende richtlijnen.

Een annulering dient steeds schriftelijk, via een aangetekend schrijven, gericht aan de Praktijk te gebeuren.

Bij annulatie door de klant, ongeacht op welk tijdstip na ondertekening van de overeenkomst, blijft de klant het volledige factuurbedrag voor de dienst verschuldigd.

De dienst is echter wel voor een periode van twee (2) jaar geldig te rekenen vanaf de datum van overeenkomst, zodat de klant de mogelijkheid heeft de dienst op een later tijdstip (binnen de 2 jaar) te laten plaatsvinden, waarbij het reeds betaalde factuurgeld in mindering wordt gebracht van het nieuw te betalen factuurgeld. ?? moet dat erin??

Indien de klant de dienst niet wenst te annuleren docht te verplaatsen naar een later tijdstip, is de klant hiervoor een extra administratiekost van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) verschuldigd, onverminderd het recht van de Praktijk om de werkelijk geleden schade te verhalen.

Voor individuele coaching aan een werknemer, betaald door de klant (onderneming/ organisatie), vormen hier een uitzondering op. Volgende afspraken gelden:

 • Annulering dient minimaal 24 uur voor aanvang van de sessie te gebeuren. Weekends en feestdagen tellen niet meeZowel de werknemer als de klant (onderneming/organisatie) zijn verantwoordelijk voor het correct annuleren van de sessie.
 • Bij annulering door bedrijven/organisaties binnen de achtenveertig uur (48u) voor aanvang van de sessie is het bedrijf/de organisatie de helft (50%) van het offertebedrag van die sessie verschuldigd.
 • Indien de klant of werknemer niet op de afspraak aanwezig is zonder verwittiging, is het bedrijf/onderneming het volledige offertebedrag van die sessie verschuldigd.
 • Indien dezelfde klant herhaaldelijk (minimaal 3*) verzuimd de gemaakte afspraken na te komen, zal het volledig offerte bedrag van die sessie verschuldigd zijn, ook al wordt er meer dan achtenveertig uur (48u) de afspraak geannuleerd.

ARTIKEL 6. KLACHTEN – PROTEST

Geen inhouding van de prijs

Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van de klant/patiënt/coachee/consument nimmer op. De klant/coachee/patiënt/ consument is nooit gerechtigd enige inhouding op de prijs of een gedeelte van de prijs te doen, zelfs niet ten titel van waarborg, bij klachten of geschil.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJHEID

7.1. Aansprakelijkheid

Als hulpvrager bent u in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de vooruitgang en de resultaten van uw proces. Uw actieve inzet en motivatie zijn cruciaal voor het welslagen van een begeleiding.

De klant/patiënt/coachee/consument neemt kennis van het feit dat de Praktijk niet aansprakelijk is voor schade, zowel materiële, psychische als lichamelijke, veroorzaakt vóór, tijdens of na de dienstverlening, tenzij er sprake is van opzet of grove fout door de Praktijk.

Indien de aansprakelijkheid wordt bewezen, is deze te allen tijde beperkt tot het bedrag dat via haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Mocht er geen dekking via de verzekeringspolis van de Praktijk zijn, dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag (exclusief BTW) of het bedrag van de afspraak in het kader van de overeenkomst waarin de aansprakelijkheidsstelling haar oorzaak vindt.

De Praktijk is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door de klant/coachee/patiënt/consument zelf of door derde partijen.

De Praktijk is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade, waaronder mede begrepen winst- of inkomstenderving en immateriële schade.

De klant/patiënt/coachee/consument zal de praktijk vrijwaren tegen alle aanspraken van derden.

Elke schade die een deelnemer aan een coaching (al dan niet vrijwillig) aan het materiaal van de praktijk veroorzaakt, wordt aan de klant/patiënt/coach/consument gefactureerd.

De informatie verstrekt op de website en in de folders rond stress, burn-out, levensstijl, gedragsverandering en – bevordering, hartcoherentie, hoogsensitiviteit, life-coaching (persoonlijke groei), tabakologie en rookstop is louter informatief en kan nooit de begeleiding van een arts/psycholoog/coach/tabakoloog vervangen.

7.2. Overmacht

De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht. Dit omvat alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de praktijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de praktijk niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, gezondheidscrisis, rellen, staking, enzovoort.

Gedurende de periode van overmacht kan de Praktijk haar verplichtingen opschorten. De klant ziet uitdrukkelijk af van het vragen van enige schadevergoeding tijdens deze periode.

De Praktijk is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de praktijk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien de Praktijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen had voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 8: VOORBEHOUD INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder de auteursrechten) met betrekking tot de door de praktijk geproduceerde en overgemaakte informatie en documenten (foto’s, syllabussen, presentaties en dergelijke meer) zijn en blijven haar exclusieve eigendom.

De Praktijk behoudt zich het auteursrecht voor op deze stukken. Deze mogen door de klant niet worden misbruikt, gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de Praktijk.

De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik hiervan.

ARTIKEL 9: VERBOD OP AFWERVING

Het is de klant strikt verboden actief medewerkers of ingeschakelde derden van de praktijk te benaderen met het oog op vervolgopdrachten of afwerving.

Elke inbreuk hierop geeft van rechtswege aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding aan de praktijk ten belope van vijfduizend euro (€ 5.000) per vastgestelde inbreuk.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Partijen verbinden zich ertoe voldoende inspanningen te leveren om een minnelijke regeling te bewerkstelligen en het geschil in onderling overleg te beslechten.

In het geval de minnelijke poging geen positieve uitkomst kent, zal de betwisting onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de praktijk gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

De taal van de rechtspleging is de Nederlandse taal.