Algemeen

Privacy is voor dokter De Saert Annelies en de Praktijk voor Gezondheid & Groei (hierna ‘de Praktijk’) een belangrijk gegeven. De Praktijk waakt er dan ook over om die privacy voor haar klanten/coachee/patiënten optimaal te verzekeren. Voor de werking van de website van de praktijk en het verzorgen van de door de klant geplaatste afspraken/cursussen/coaching-sessies, heeft de praktijk evenwel bepaalde gegevens van de klant/coachee/patiënt nodig. In deze Privacy Verklaring wordt een overzicht gegeven van wat de Praktijk met deze gegevens doet en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies worden gebruikt.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan de praktijk verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring.

De Privacy Verklaring kan op ieder ogenblik worden herwerkt en geüpdatet. Zo onder meer om aan de geldende privacywetgeving tegemoet te komen. De geüpdatete verklaring wordt van kracht van zodra ze op de hierna vermelde website van de praktijk te raadplegen is.

De verantwoordelijke voor de verwerking:

Dokter De Saert Annelies/Praktijk voor Gezondheid & Groei, met zetel te 1840 Londerzeel, Zavel 10 en ondernemingsnummer 0701.707.896, met als (hoofd)activiteit(en):

o erkend arts werkzaam in preventieve zorgsector (zelfstandig consultatiebureauarts K&G en loontrekkende CLB-arts vanaf 1/9/2022)

o erkend arts-tabakoloog: het verstrekken van begeleiding rond rookstop en tabakologie en dit – zowel onder vorm van individuele raadplegingen, onder vorm van groepsbegeleidingen als onder de vorm van lezingen/cursussen aan particulieren, professionals en bedrijven.

o erkend stress- en burn-outcoach/arts gespecialiseerd in stress en burn-out door de VESB: het verstrekken van individuele coaching/raadplegingen rond stress en burn-out; het verstrekken van hartcoherentie-training, zowel individueel als in groep, en het verstrekken van lezingen/cursussen/workshops aan particulieren, professionals en bedrijven.

o erkend gezondheidscoach door de VVGC: het verstrekken van individuele coach-sessies/raadplegingen rond gezonde levensstijl (met als belangrijkste pijlers voeding, beweging, slaap en sociale contacten, maar deze lijst is niet limitatief), gedragsverandering en gezondheidsbevordering; en het verstrekken van lezingen/cursussen/workshops aan particulieren, professionals en bedrijven.

o gecertificeerd life-coach: het verstrekken van individuele coaching-sessies rond mentaal welzijn en persoonlijke groei voor iedereen, met een specialisatie in hoogsensitiviteit.

Website: www.praktijkgezondheidgroei.be
E-mail: praktijkgezondheidgroei@gmail.com

Artikel 1: Wettelijk kader

De praktijk leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, evenals de wijzigingen aan deze wet en tevens de anti-spambepalingen uit Boek XII van het ‘Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie’.

Middels huidige ‘Privacy Verklaring’ stelt de praktijk zich in regel met de ‘Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens’, ook ‘GDPR’ genoemd.

Dokter De Saert/Praktijk voor Gezondheid & Groei houdt zich aan de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiënten rechten).

Artikel 2: Vergaring persoonsgegevens

De praktijk kan jouw persoonsgegevens op volgende manieren vergaren:

 • Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie;
 • Categorie 2: bij het inschrijven voor cursussen/lezingen/workshops en coaching;
 • Categorie 3: bij de opmaak van de aanwezigheidslijsten- en attesten;
 • Categorie 4: tijdens uw consultatie/individuele coaching-sessie als patiënt/coachee bij arts-coach-tabakoloog dokter De Saert Annelies

Artikel 3: Welke persoonsgegevens?

De praktijk verwerkt volgende persoonsgegevens:

 • Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie:
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Internet browser en apparaat type;
 • Gegevens over uw activiteiten op de website van de praktijk;
 • Categorie 2: bij het inschrijven voor cursussen/lezingen/workshops en coaching:
 • IP-adres, locatiegegevens, internet browser en apparaat type;
 • Persoonsgegevens (per deelnemer): voornaam en achternaam, geboortedatum;
 • Facturatieadres: straat, nummer, bus, postcode, woonplaats, land/regio;
 • Adres van uitvoering (indien verschillend van facturatieadres): straat, nummer, bus, postcode, woonplaats, land/regio;
 • Contactgegevens (per deelnemer): telefoonnummer en/of gsm-nummer en e-mailadres;
 • Categorie 3: bij de opmaak van de aanwezigheidslijsten- en attesten:
 • Persoonsgegevens: voornaam en achternaam;
 • Categorie 4: tijdens uw consultatie/individuele coaching-sessie als patiënt/coachee bij arts-coach-tabakoloog dokter De Saert Annelies
 • Persoonsgegevens: achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum,  e-mail, rijksregisternummer;
 • Uw medisch dossier, gegevens van uw gezondheid, verzekerbaarheid, gegevens van uw mutualiteit, informatie betreffende uw statuut van verhoogde tegemoetkoming.

Artikel 4: Doeleinden van de verwerking

 • Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie:

Voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als legitieme belangen van de praktijk om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 • Categorie 2: bij de inschrijving voor cursussen/lezingen/workshops en coaching:

Voor het praktisch organiseren van de cursussen/lezingen/workshops en coaching die door jou zijn aangevraagd, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

 • Categorie 3: bij de opmaak van de aanwezigheidslijsten- en attesten:

Voor het afleveren van een legitiem bewijs van voltooiing van of het slagen voor de door jou gevolgde cursussen en coaching.

 • Categorie 4: tijdens uw consultatie/individuele coaching-sessie als patiënt/coachee bij arts-coach-tabakoloog dokter De Saert Annelies.

De persoonsgegevens worden door dokter De Saert Annelies/Praktijk voor Gezondheid & Groei verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). Dokter De Saert Annelies/Praktijk voor Gezondheid & Groei houdt zich aan de wettelijke verplichtingen die haar als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en is onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

De verstrekte persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Voor wetenschappelijk onderzoek kunnen er bijkomend bepaalde gegevens worden opgevraagd. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

Medewerkers hebben in bepaalde gevallen ook (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Dit om de werking van de praktijk vlotter te laten lopen, en de arts-coach-tabakoloog voldoende tijd te geven om aan de patiënten/coachees te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpak.

Artikel 5: Doorgifte aan derden

De Praktijk zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van het hierna vermelde.

In ieder geval kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen met uw voorgaande toestemming.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of voor het nastreven van gerechtigde belangen, kan de praktijk uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden in volgende gevallen:

 • ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving;
 • bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van de praktijk, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert; overdraagt, staakt of indien de praktijk failliet gaat;

In voormelde gevallen zal de Praktijk in alle redelijkheid pogen je van tevoren te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. Dit zal niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar zijn.

De gegevens uit het dossier van de patiënt/coachee, worden enkel gedeeld met andere artsen of zorgverleners met wie de patiënt/coachee een behandelrelatie heeft of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor de behandeling door een andere zorgverlener. Gegevens worden enkel niet geanonimiseerd gedeeld met andere hulpverleners na (schriftelijke of mondelinge) toestemming van de patiënt/coachee.

Indien de patiënt/coachee zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien de patiënt een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot de gegevens van de patiënt/coachee.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met het eigen ziekenfonds van de patiënt, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met het eigen OCMW van de patiënt.

Als u een nieuwe arts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe arts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw dossier. Het is gebruikelijk dat uw oude arts het dossier overdraagt aan uw nieuwe arts. Dit kan door u persoonlijk overgedragen worden, maar ook per post of digitaal (niet per mail).

In het kader van wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Het beroepsgeheim kan volgens artikel 458 van het Strafwetboek door de hulpverlener verbroken/opgeheven worden in volgende situaties:

 • Getuigenis in rechte: in kader van een getuigenis voor een parlementaire onderzoekscommissie, een onderzoeksrechter, of een rechter in de rechtbank;
 • In geval de wet, het decreet of de ordonnantie het verplicht toelaat: verschillende wettelijke bepalingen verplichten personen om onder bepaalde omstandigheden vertrouwelijke informatie bekend te maken, of laten dit toe. Voorbeelden hiervan zijn de meldingsplicht en de verplichting om hulp te verlenen aan iemand die in nood verkeert;
 • Eigen verdediging in rechte;
 • De noodtoestand: bij daadwerkelijk, ernstig en acuut gevaar van fysieke of psychische integriteit wanneer dit de enige mogelijkheid is en wanneer de waarde die men wil beschermen van minstens van gelijke waarde zijn als het belang of de waarde uit de bepaling die men wil schenden;

Artikel 6: Duur van de verwerking

De Praktijk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke termijn voorschrijft of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden.

Artikel 7: Uw rechten

7.1. Recht van toegang en inzage

Je hebt recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat de praktijk van jouw persoonsgegeven maakt.

7.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je hebt steeds het recht te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Je erkent evenwel dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten.

7.3. Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

7.4. Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door de praktijk verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

7.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

Je kan uw rechten uitoefenen door de Praktijk/dokter De Saert te contacteren:

 • hetzij per mail: praktijkgezondheidgroei@gmail.com
 • hetzij per brief: naar het adres te Zavel 10, 1840 Malderen

De praktijk houdt zich eraan zo snel als mogelijk te reageren op uw verzoek.

Daarnaast beschik je ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel: +32(0)2 274 48 00
Fax: +32(0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

Je kan tevens een voorziening voor een burgerlijke rechtbank (vordering tot schadevergoeding) instellen indien je schade zou lijden als gevolg van een foutieve verwerking van jouw persoonsgegeven.

Artikel 8: Beveiligingsmaatregelen en aansprakelijkheid

De Praktijk stelt alles in het werk om uw gegevens te beschermen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De praktijk heeft daarom verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te bewerkstellingen. Dit betreft een inspanningenverbintenis. De Praktijk kan enkel aansprakelijk zijn in geval van bewezen nalatigheid, opzettelijke fout of bedrog.

Zo maak de Praktijk gebruik van beveiligde verbindingen wanneer u haar persoonsgegevens verstrekt.

In geen geval kan de Praktijk aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

In geen geval kan de Praktijk aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een nalatig handelen door uzelf bij het verstrekken van uw persoonsgegevens. Je dient te allen tijde zelf de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website van op jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 9: Cookie Policy

9.1. Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Cookies zijn kleine bestanden uitgezonden door de server van de praktijk en geplaatst op de harde schijf van uw computer. Cookies worden gebruikt om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt om je een betere gebruikservaring te bieden wanneer je de website bezoekt en laat de praktijk ook toe haar website te optimaliseren.

9.2. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden que functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 • Functionele of technisch noodzakelijke cookies:

Dit zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dit type cookie is noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen (vb.: taalvoorkeur). Hiermee kan de praktijk haar website optimaliseren. Deze cookies zorgen er onder meer ook voor dat je toegang hebt tot bepaalde delen van de website. Als je deze cookies weigert, kan het zijn dat sommige delen van de website niet zullen werken of alleszins niet optimaal zullen werken.

Op heden worden deze cookies niet door de website van de praktijk gebruikt.

 • Andere cookies (vb.: analytische cookies, advertisement/marketing cookies):

Met analyserende cookies wordt kennis opgedaan teneinde de gebruiksnavigatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat gebruikers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben. Deze cookies houden bij hoe vaak u de website bezoekt, welke zoekmotor en zoekterm u gebruikt, op welke link u klikt, hoe lang u de website bezoekt. Deze gegevens laten toe om op anonieme wijze statistieken bij te houden omtrent het websitegebruik door de bezoekers.

Advertisement/marketing cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden, om jou persoonlijke berichten toe te sturen, advertenties en promoties. Denk maar nieuwsbrieven of aanbiedingen via partnersites of op sociale media (Facebook, Instagram, Pinterest). Deze cookies zien welke producten je bekijkt. De data worden gebruikt om je relevante inhoud en advertenties te laten zien.

De praktijk maakt gebruik van volgende analytische cookies geplaatst door een derde partij (Google Analytics):

Cookie: _ga
Domein: .praktijkgezondheidgroei.be
Beschrijving: The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
Duurtijd: 2 jaar

Cookie: _gid
Domein: .praktijkgezondheidgroei.be
Beschrijving: Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
Duurtijd: 1 dag

Cookie: _gat_gtag_UA_158600511_2
Domein: .praktijkgezondheidgroei.be
Beschrijving: This cookie is set by Google and is used to distinguish users.
Duurtijd: 1 minuut

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Facebook,…) verwijst de praktijk u graag door naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: de praktijk oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

9.3. Uw toestemming

Bij je eerste bezoek aan de website van de praktijk wordt je gevraagd om de cookies al dan niet te aanvaarden. Je kan de installatie van de cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Let wel op het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken.

U kan te allen tijde de cookie instellingen voor de website van de praktijk wijzigen via de hyperlink onderaan de website of door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen. U kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren.

Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 10: Informatie betreffende de mededeling van de persoonsgegevens bij een tabakoloog

In kader van rookstopbegeleiding door een tabakoloog heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven, Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en Tuberculosebestrijding en I.M. vzw uw toestemming gevraagd voor het verzamelen van uw persoonsgegevens, vermeld in punt 4, met het oog op uitbetaling van de verstrekker. Op basis van uw gegevens kan de tabakoloog de volgende tarieven hanteren:

 • Voor mensen zonder recht op verhoogde tegemoetkoming: 7,5 euro per kwartier individuele begeleiding, 1 euro per kwartier voor groepsbegeleiding
 • Voor mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming: 1 euro per kwartier individuele begeleiding, 0,5 euro per kwartier groepsbegeleiding

De werking van rookstopbegeleiding door tabakologen is geconcretiseerd in het ministerieel besluit van 23 december 2020 en is te raadplegen op www.zorg-en-gezondheid.be/rookstopbegeleiding.

Als u uw toestemming geeft, zal de tabakoloog uw persoonsgegevens, vermeld in punt 4 overmaken aan het Vlaams Instituut Gezond Leven, Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en Tuberculosebestrijding en I.M. vzw, die deze zullen verwerken overeenkomstig de bepalingen van het toestemmingsformulier.

Vlaams Instituut Gezond Leven, Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en Tuberculosebestrijding en I.M. vzw gaan rookstopbegeleiding blijven opvolgen en uw gegevens verder verwerken in overeenstemming met de door u eerder verleende toestemming.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw gegevens zullen worden verwerkt door het Vlaams Instituut Gezond Leven, Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en Tuberculosebestrijding en I.M. vzw, namelijk de organisaties die deel uitmaken van de partnerorganisatie Consortium tabak en verantwoordelijk zijn voor rookstopbegeleiding door tabakologen. Vlaams Instituut Gezond Leven, Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en Tuberculosebestrijding en I.M. vzw zullen de verwerkingsverantwoordelijken zijn en zullen uw gegevens verwerken overeenkomstig de bepalingen van dit toestemmingsformulier.

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij verwerking van persoonsgegevens.

Indien u algemene vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door te mailen naar: dpo@gezondleven.be.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt en op welke manier?

In de beheersovereenkomst als partnerorganisatie voor tabak met het Consortium tabak is opgenomen dat rookstopbegeleiding door tabakologen via de beheersovereenkomst zal georganiseerd worden.

Het is de opdracht van de partnerorganisatie om de uitbetaling van de tabkologen uit te voeren. In dit kader is het belangrijk dat zij beschikken over de benodigde informatie over het aantal en de aard van de prestaties die de tabakoloog heeft uitgevoerd.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de toestemming als omschreven in het artikel 9, lid 2, a) van de AVG.

Welke persoonsgegevens worden van u verwerkt?

De volgende persoonsgegevens zullen van u worden verwerkt om het doeleinde te bereiken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats
 • Informatie betreffende uw statuut van verhoogde tegemoetkoming

De verantwoordelijke van de verwerking kan die gegevens controleren door te koppelen aan andere databanken (gegevens uit rijksregister en gegevens met betrekking tot het recht op verhoogde tegemoetkoming.

Wie zal uw persoonsgegevens ontvangen?

De persoonsgegevens, vermeld in punt 4, worden door het Vlaams Instituut Gezond Leven, Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en Tuberculosebestrijding en I.M. vzw opgevraagd bij de tabakoloog.

De persoonsgegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden zonder daarvoor uw toestemming te vragen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens zullen om tegemoet te komen aan de verjaringstermijn van contractuele vordering, 10 jaar bewaard worden.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de intrekking van uw toestemming.

U heeft eveneens het recht op inzage, rectificatie of schrapping van uw persoonsgegevens of beperking van de uw betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking een bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u van één van uw rechten gebruik wenst te maken, kan u contact opnemen met: dpo@gezondleven.be. Tenslotte heeft u nog het recht om en klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Contact

Heb je vragen?

Neem dan gerust contact op met de praktijk op bovenvermelde contactgegevens.

Deze Privacy Verklaring werd opgesteld op 3 juni 2022.